Hooray, the ship is sailing!

We send you to to get Nobunaga's Ambition: Souzou - Scenario Dokuganryutatsu.