Hooray, the ship is sailing!

We send you to to get SHINOBI NON GRATA.